Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


bur 

iOLOQT 
VOL. XIII. NO. 4. NOVEMBER x .v IQ08. 50 cents a }"ear. Published Monthly, at St. Michaels- Fort Totten. P. 0.- N. Dakota. 

'EXTEKKD AS iiECOXD CLAfS 11ATTEU AT THE POST-OFPIQU AT TOil'r TOTTKS. X. DAK. :<r; OWANCAYA WOTANIN. 

. WICASTA WAN WANK ANTI- 
PI WIKCEMNA HETANHAN 
H1NHPAYA. 

New York, Oct. 25 —John 
Stokes, tipi k.agapi qa taku on 
yuwankan ayapi kin heca wan 
ohna wakantkiya ya qa wankan- 
tipi wikcemna kin hetanhan hin- 
ftpaya, kuya hinlipaye kin hehan 
om litani kin wanji wicata iyu- 
kcan kin hecen hawe iyaya, qa 
wanji is en wanyake kta i unkan 
econpans hinlipaye kin hecehna- 
na najin iyaye qa akes wancak 
frtami. 

DAKOTA OM KCIZAPI. 

Ovando, Mont, Oct. 22, C. B. 
Peyton wakute wawanyaka wan 
Dakota qeya pemdaska ewicaki- 
yapi kin heca om kicizapi qa C. 
B. Peyton qa Dakota kin torn 
hena kici ktepi. Peyton wanji 
kici Holland's Prairie, Swan 
River opaya hen kicizapi. Dako- 
ta kin hena wakute wowapi cona 
wotihnipi qa wicayuzapi kta un- 
kan wancake itkom wicakutepi, 
hecen ija wicakutepi qa torn wi- 
caktepi qa Peyton nakun ktepi. 
Winy an kin kaabeya najicapi. 

Winnepeg, B. C. Oct. 22- Re- 
velstoke hetanhan masapapi un- 
kan, James A. McDonald liemani 
oinajin tipi akahda oamani kin 
en najin unkan ihnuhanna canma- 
hetanhan mato wan hiv^u qa Wil- 
liam Lines cmca wan waniyetu 
sahdogan canmahetkiya akiya- 
hda. McDonald mato kin kuwa aya, wa"nna ; : olicloka kin en tima- ! 
lien allele' kta skan hehan ehan i 
qa kici eeorfqa ecen hoksina kin 
eyakii, kionniyan esta ni kte. HOKSINA WAN HITUNK- 

! ' "tANKA KUWAPI. Litchfield, 111. Oct. 22, Willis 
Davis, hoksina,wan waniyetu ,1b 
otonwe kin detanhan e sunkakah 
tipi en hitunk tanka kuwapi qa 
sieaya kionniyanpi, , peji mahe- 
tanhan ahiyu. Wetu Warca Owasin rca. 

Harrisbug, Pa. Oct. 3Q, Ma- [ 

steste kin on taku owasin wetu! 

1 

iyecen warca owasin ake inonpa ! 
rca, takanheca ko ake icaga. | 

Winoica wan rapi kta Italian 
Kjiii. 

Ellis Kan. Oct, 29— Mrs. Thos. ' 
Chapman, waniyetu wikcemna - 
sakpe e can.t,e yazan woyazan on 
qa wanna a&pi kta tuka pejihuta- 1 
wicasta wan tancan owanyake 
kin eciyatanhan ;p,n ito lie sni wi- 
casi qa wanyaka ,cin, wanyake 
qa kuwa unkankjniyan qa aki-; 
sni ktaiyukcanpi.,,. \ V a 1 a 1 1 k n c a \Y a 11 Y 11 z a . 

Woburn, Mass. Oct. 29, John 
Callahan otonwe en sunka wanji 
hanyetu ehan ikceya on eca y Li- 
za ecee, iskahu anaptanyan qa 
nakun enana yupotapi. Hanhepi 
eca hakahmonpi on sunka pa 
wicakaotinza ecee, unkan sunka 
wan sapa tanka tukte en skan 
luka.liuo on kin on kokipapi qa 
ahiokiyakapi hecen hakahmonpi 
ehdakuca ekta i; unkan aokpaze 
wan en skan hecen pakaotinze qa 
yutitan qa hakahmonpi kin ka- 
ksa aya ehan itohna ape qa wi- 
canlipi ota wanyakiya; nasdog- 
iyaye qa can wan han tuka yui- 
yapehan icu qa hehan wanyake 
kta unkan he waranksica; .hecen 
deuan he wiyopekiya hdaotanin. John Burke, Devil's Lake oton- 
we etanhan kin he itokali wica- 
sta Governor of North Dakota 
maka itancan ohiya. C. A. John- 
son waziyata wicasta kin ktena. Sante Fe New Mexico. Oct 29. 
Heehan yamnican icamna qa wi- 
casta sakpe qa tarcaskanakekto- 
pawinge wikcemna-nom cuwita- 
tapi otanin. Wa kin sihaiyutapi 
zaptan, wikcemna hehanyan sma. William H. Tafb, waziyata wi- 
casta kin Tunkansinayanpi kta 
ohiya. William J. Bryan, itokali 
wicasta kin de wanna iyamni 
ktepina. MINIAWICAKASTANPi. 
Fort Totten. 

Oct. 11, Gertrude miniakastan- 
pi; Sept. 1, 1908entonpi: Joseph 
Lenoir qa Adela Malauterre cin- 
capi . 

Oct. 18 Emma Hinjiha waniye- 
tu 28 miniakastanpi. Matowakan 
qa Tiyohnakawakanwin cunw T in- 
tkupi. Joseph Matohi tawicu. 

Oct. 18 Esther miniakastanpi: 
Aug. 23. 1908 ehan tonpi; James 
Lohnes qa Angela Albert cincapi. 

Oct. 18, Mary miniakastanpi; 
Oct. 13, ehan tonpi Albert Caske qa Eliza Marpiykwastewin cun- 
wintkupi. 

Oct. 22, Virginia 5 ,:m i j J nia/kastan- 
pi Oct. 4, 1098 ehan tonpi; Philip 
Jerome qa Mary JE^U£$s.. cunwin- 
tkupi. 

Oct. 26, Henry Tawasuwaste 
waniyetu 55 miniakastanpi; he 
Icartake qa Tawihmunke ci'hcapi. 

WAKANKICIYUZAPI. 

Oct. 18, John Smith jr. John 
Sannica qa Makatona' cincapi; he 
Celina Otitopawi'n John Wayag- 
mani qa Angela Pejihutawaste- 
win cunwintkupi wakankiciyuza- 
Ph 

Oct. 2*2, Joseph Andrew Waka- 
ksan qa Oyewakanhdiwin cinca- 
pi he Emma Left Bear, Joseph 
Marpiyabu qa Jane Tateyuhewin 
cunwintkupi wakanlllciyuzapi. 

WICATA^-., 

Oct. 6 Mary Louisa ta. Jan. 10 
1907 ehan tonpi'; Joseph matohi 
qa Emma Hinjiha cunwintkupi. 

Oct. 10, Michael Wasicupazi 
ta; St. Jerome's church en wica- 
rapi makoce hen rapi. 

Nov. 9, Martin Young ta. Ti- 
waste cinhintku. Nov. 9,— John Sherman qa 
Benedict Sherman ake peji ma- 
qupi. Wanna yamni maqupi qa 
pidamakiyapi. 

Nov. 9.— Joseph Jackson ma- 
zaska wanji maqu, qa tawicu 50 
cents maqu, qa on wayahota 
opewaton kta. 

Fr. Jerome. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. NOVEMBER 15. I'^S. Sinasapa Wocekiye Taeyanpaha. RI2V. JEROME HUNT. (). S. B. 
PUBLISHER and Fort Totted. Witn the Aobrobation and 
lilessintr of Rt.. Rev. John Stiar.ley 
D. D. Bisiiou of Fary-<i. X. I>akoui. 

NOVEMBER 15. 1908. ina taku yacinhe epaeca. 'Hiya, pi sni po! Wakantanka aniktapi 
cms, ee wicasta wasteya yaon kte sni sni! Ake icicawin kupi 
wacin, qa wanapin on wocekiye kta kinhan wanji woalitani ayu- 
proprietor. de eciciya.' Ate, ho namitinBon Stan kin on etanhan malipiya kin 
kin de iyeceli ina ho nawanon qa ataya wowiyuskin yuhapi kta — 
hecehnana wamanon wicasta owi- talicaska nuni kin on, qa wace- 
cawape qon amdustanqa de han- yakiyapi kin heon owookihi.'" 
hepi tahena sinasapa wanji wan- , Ake icicawin hi, qa hetanhan 
mdake wacin. Hanwadehan si- ohinni hi qa olian owotannayan 
nasapa wanji iyewaye kta kepce ihdoya. North Dakota. HUNKU SIPTO ON WACEKI- 
YAPI TAW API. 

(Woyakapi wica^api wan ) Woalitani ohdakapi kin en lita- 
yetu ataya manka. Qa wanna 
wihiyayedan akenonpa ikiyena 
hecen wati ocauadi kin amani 
wankantkiya waka, econhan ti- 
yopa en ndahda, he kintuwe ka- 
lida, hecen tiyopa ektawai qa he 
nituwe he? epa. 

Unkan "wicasta wan sinasapa 
nina wanyaka cin ce," eya. sni tka Wakantanka onsimada qa REV. R. W, ALEXANDER, 

niye en dehan umaye." — • 

• ''Cins, woalitani oyahdaka ya- SINASAPA KIN HENA WA- 
cin he?" epa. j CANTEIYAPAYAPI KTA WO- 

• 'Hecen on etanhan. ate den WAS AKE WICAWAQU KTA. 
wau," eya, 

Hecen tiohman ekta awai qa Prance makoce kin ekta ko- 
canpeska-makabde inajin qa woa- skanaka wan cistina esta taku 
litani ohdaka. sice kin ota econ. Woyuha ota 

Tiyopa^ ekta onhdinajinpi qe- yuha qa heon sanpa sica aya, qa 
han heya: "Ate, icazomayakiya taku Wakantanka iyowaja kin 
oyakihihe? Mazasa wanjica esta hena Wakantanka ko siceda qa 
mduhe sni, tokesta tokata owan- tokaya waniyetu ota decen woa- 
kayujajapi kinhan cicu kta." j litani en wayaka on. Qa sinasa- 

"Nape sicanopiyeta iyewakiye pa qa wocekiye yasice, siksicaya 
qa mazaska nonpa iyawapi wan iesa kin on on takuwicaye kin j ayotan walitecida sni ye do. To- 
iwekcu qa hecehnana mduhe do, istenwicaya. Ecen onnahanketa keca takun ehe wacanni sni? wo.- 
epeqawaqu." j hetanhan tokan iyaya. Qa oton- 1 wasake kpazo wo, ecen wahde 

"Eyas hecetu. de on tukte we cistina hetanhan Paray-le- kte ye do." wahi kin he, walitecida sni, anog 
inite, nisunka, qa wamayanonsa • 
Wowasake bduhe kinhan ehanna 
cikte kta tka, wicanitage, maza- 
ska mayanonsa, winicasta sni, 
tona wanalionpike cin hena wica- 
yahnaye sa, walitecida sni. — Ito, 
hen iyoziye qa wakansica se ilia. 
Tuka econhan sinasapa kin ta- 
kunaeye sni e cantesidya cekiya' 
yanka. "Ho, ho! Kan decen wo- 
vvapi mdawa: 'Sinasapa kin hena 
wacanteiyapayapi kta wowasake 
wicawaqu kta.' De wowasake 
kin mdukcan kta wacin; kieon wo, 
oyakihi hecinhan. Hena wohna- 
ye; tona witkotkokapi hena wi- 
cayahnayan ecee." 

Sinasapa kin Jesus Cante wa- 
libana kin awacin, ilialiapi esta 
wacintanka hduha yanka, qa wi- 
coie wanjina esta eye sni. 

"Tokeca inina nanka he?" ko- 
ska kin eya. "Winitkotkoka to- 
keca amayadupte sni? Hehan we wayazanka he? epa.'* 

Haw, Ate, wayazankapi kin eya. 

"Hecen tiyopa mdugan unkan Tka wanna wadehan sinasapa 
wanyakapi kta iyehantu sni, tu- monke qa wawate kta iyenakca Monial Blessed Margaret Jesus j "Sinasapa kin istamnihanpe 

kta, wicolian iyewaye kte kin he- Cante on wowanyake wanyake auya yanke, qa ekta ihduhomni 

hanyan, owankayujajapi hehan qon hetkiya iyopta. Koska kin esta ie kte kin okihi sni. Wani- 

wimacisanpa,-' tuwe iyokisinyan | wahi kta. 'Good night' eye qa de otonwe ocanku akahda mani ' yetu ota wicasta wakan on esta 

kinhda." I yawanka unkan tipiwakan cistina tohinna decen tuwena sice, qa 

"Cins, Wakantanka niyawaste 7 wan Blessed Margaret Wanikiya \ wanalion sni sdonye sni. Cekiya 
wicasta wan onsiya ihduza e na- nunwe, epe qa tiyopa ecen iwacu.' ^ onkitawapi kin en ihdutanin qon yanka heceena, qa Jesus Cante 
jin wanbdaka." ' Tehan mistinme sni, wicasta on- hee en cekiye aya han qa tima- taopi, wasaka qa waonsida kin 

"Ate wicanagi wanji niyaye sike kin, qa hunku wanapin on| hen eyaya, hecen en i. Timahen he en onapa, qa wicoie wanji eye 
kta yacin he':" eyaya timahen ' wacekiyapi ska wan yuhe kin' wicota tica ehan inajin. Sinasapa kinhan woantani asake kin de 
hiyu, qa ake isanpa taku eye kta 'hena mitokam on, qa nakuns wan cekiyahan, qa tipi kin he iyoyagye kta kida. Hehan wo- hecinhan ape make. 

"Ate, wamanon wicasta kin ecen aiwahanmde. hemaca, qa wamanon wicasta eya u kta esta tehannce kinhan 
ospayepi wan owicawapa. Iko- hehan hi kta nace epca. ■ 
mape sni wo, iyecinka nawamni. | Owankayujajapi wanna litayetu 
'Ehanna sinasapa opa lica hema- hehan wote kta, kunkiya wau 
ca tuka waniyetu ota ahowape hehan ocanku kin en wicasta 
sni. Anpetuwakan tona wicolian kinihanpidya ihduza wan najin- 
iyewaye sni, qa de litayetu kin hiyaya, wanna he tehan amape 
wicasta wan wakicicajujupi e iteka. 

sdonwaya, hecen iyawape qa do- j "Ate, mazaska nonpa qon wan- 
lie ohmonsmduze qa nape sican- na cicicahi, eya, hehan iyewaki- 
opiye tawa kin mahen iyewaye ya qa nape mduza. 
qa mazaska tawa kin iwacu, un- j "Wanciyake kin imduskin do, 
kan sipto on wacekiyapi wan ko epa, dehan kiyena yahi kta wa- 
iwacu! Wanapin on wacekiyapi dake sni," epa. 
kin wanbdaka unkan nacancan "Ate, taku epe kin wahduecetu 
iyemaya! Ina ite wamdake kin kta, eya si cay a ecamon qa heon 
iyemaceca! Wicasta tansag te- wahi qa Itancan kin tokesta on- 
waye kin mazaska kin dena iki- man kin hena econ kte epca; qa 
kcu wo: de ee mduhe kta ce, epe pidamaye qa ina waste kin na- 
qa wecu. Pan sni ecen tiiyape- kun. Tokesta ake owankayuja- 
mni imdamde qa wanapin on wa- japi kinhan wahi kta, 1 eya, qa 
cekiyapi qon wanyag manka kinhda. Hehan mazaska qon en 
manka." ! ewatonwan qa hecanmin: 

' 'Untipina qon qa ina canakan- \ ' 'Honhonhe! wicahunku waste- ohua wapetokeca yuke kin on awacin wan tawacin en hiyoKpa- 
: ; u kta huwo, epca, tuwe owasin kinihanyelicin ceki- ya, qa iwastena alibayena wi- 

yapi, wanwicayake qehan nina wanga: 

liin canze qa kohannali etanhan! "Cins, nihun nahanlicin nion 
hdicu kta awacin q a ihdamnalica huwo?'. 

ehan tionnaptanptanyan, tonal Wicoie decehnana eya esta wa- 
Jesus Cante wakan yuonihanpi ' kinyan ktepi iyecen hinhda; Wa- 
kin on wawicakiconze owapi qon ' kantanka towasake kin wicoie 
wanyaka, qa decen yawa: "si- kin de en imahen on. Wicasta 
nasapa kin hena wacanteiyapa- j onsike kin iyoyake lice qa ceya 
yapi kta e wowasake wicawaqu ' yanka; istamnihanpe kin on can- 
kta." "Toksta imdute kta," te kin en tkeya waqin on qon ilialiaya eya. 

Hecehnana en woalitani ohda- hdukapojena seececa, qa tehan 
licin caokitata yanke, qa hehan kapi ecee kin mahen iyaya, he- heya: cen sinasapa kin en timahen iyo- "O Ate, amiciktonja wo; wica- tanka. Tuka hecen koska wa- . sta wicahnayesa qa istagonge 
Htanisa qon ecaca wicoie wanji- kin hemaca; dehan Wakantanka 
ca kaes eye sni. Tuwena en yan- . qa niye nakun iyokipi sni ciyapi 
ke sni se sinasapa kin ecin qa kin wanbdaka. Taku sicaya eci- 
ekta mahen etonwan unkan ista ciye kin owasin iwekcu [amici- 
wiyakpayena ayute yanka, qa ktonja wo.] qa olian masica waon 
heya: "Ho, ho! wicacante owa- kin ociciyake kta." 
sin en wowasake yuhe kin he ' Hehan tohanyan olian sica on 
niye?" heye qa wakansica ee se qon hehanyan on woalitani ohda- 
iha. '"De ise woalitani ohdag wa- ka, qa oniyopeiciye, hecen kici- yankapi akan yanke qa wanapin p i kin nicincapi onuniyan onpi hi sm> hiya, hecamon owakihi pajujupi. Wakantanka en woo- 
on wacekiyapi eya yanka ecee ca kin cewicakiciciyapi kin ayastan- sni. Ise taku onalion ciye kta on kiye kage kin on nina iyuskin. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. NOVEMBER 15. 1908. Anp etu hepiyena tipiwakan kin 
ekta icicawiii i qa Yutapiwakan 
icu. Istamnihanpe auya wowi- 
yuskin on. Jesus Cante wakan kin 
woafitani ayustan kiye kin on 
wopida eciya. 

Decen ake Wakantanka tasice- 
ca wicakalinigapi kin ake okipa, 
qa wancahnana tiyata kinhda , qa 
taku toka kin owasin ohdaka, qa 
sicaya on kin on cante sidwi- 
caye kin hena on akiciktonjapi 
kta wicakida. 

Tokatakiya siksicaya o^an kin 
hena on piya ihduwaste kta i?i- 
conza. Jesus cante wakan kin 
wopida yuha nunwe, token eye 
qon he ecen ihduha. 

Hattler, S. J. 

DIED AT HER HOME, 
STEPHAN. S. D. Oct. 10, 1908. 
Cecelia White, daughter of 
Thos. White and Odelia Crooket 
Horn. Cecilia was well prepared 
by a devout reception of the last 
sacraments. 

Untill a week before her death 
she was a pupil of the Immacu- 
late Conception School. She 
was of a quiet and cheerful dis- 
position that much endeared her 
to her littte schoolmates and 
caused her to be much loved by 
her teachers. 

Her mortal remains were laid 
to rest in the school cemetary 
Sunday Oct. 11th. The follow- 
ing day her parents had a holy 
mass said for the repose of her 
soul. During mass Mr. and Mrs. 
White and their son, Joseph re- 
ceived holy communion. 

On the 19th the school children 
had a mass said for their little 
friend Cecilia. At the time of 
her death she was eleven years 
old. Only a few days before she 
had received the holy Sacrament 
of confirmation. wosnapi wakan nagi kin on eki- 
ciye wicakiyapi. Cekiyapi kin 
econhan Mr. qa Mrs. White, qa 
cincapi wan Joseph eciyapi hena 
Yutapiwakan icupi. Wiyawapi 
19 kin en woonspe tipi en siceca 
yakonpi kin takodakupi Cecilia 
on mass wosnapi wakan ekiciye 
wicakiyapi. Waniyetu akewanji 
hehan ta, Te sni itokam anpetu 
tonana en Yusutapi-wakan kin 
icu. 

Fr. Ambrose; O. S. B. STEPHAN, S. D. 

Oct. 10th 1908 heehan Cecilia 
White, iye tipi kin en ta. Thomas 
White qa Odelia Hefrmin cunwin- 
fckupi. Cecilia te sni ecen woecon 
wakan owasin icu kta on tanyan 
ihduwiyeya. 

Te sni itokam anpetu wakan 
wanji Immaculate Conception 
woonspe tipi kin 5 hehanyan en on. 
Walibana qa wastecake kin on 
om wayawa on kin owasin wa- 
stedakapi, qa wayawa wicakiye 
kin nakun wastekida. Anpetu 
wakan Oct. 11, ehan woonspe ti- 
pi en wicafrapi kin en fiapi. Ihan 
Hanna hehan tihunkake kin mass CHERRY CREEK. S. D. 

Oct. 20, 1908. 

Mitakola. 

Eyanpaha ake leoma- 
ka tona icupi kin kola laotanin 
kte lo. Iyuha lakota caje obla- 
kin kte lo. Tokaheya he kta oma- 
ka kin hehan tona kajujupi sni 
ca hena miye slolwaye lo ca to-' 
kesa miye wala kte lo. 

Matohinliota, 
John Hunskakagapi, 
George Fisherman, 
Ed. Wasicunhanska, 
Thomas Sungilawaste, 
Dick' Mato-ohitika, 
Anselm Cetanwakinyan, 
Alice Holy Bull, 
Henry Jackson, 
Paul Jackson 
Paul Tatankawanbli, 
Peter Canhuta, 
Ed. Wanklasota, 
Robert Kinyanhiyaye, . . 

Thomas Wanbliwatakpe, 
William Sunkaheton 
Henry Siyoiyanke, 
Silas Cumani, 
James Chasing Eagle, 
William Wanbligi, 
John S-jnkawanagi, 
Alfred Fisherman, 
George Hunter, 
Joseph Holy Bull, 
Louise Yellow Shield. 

Ho mitakola, lena ake iyatayela 
caje okna wicayecu kte. Iye nape 
okna wicayecu kte lo. Hekta 
omaka kin hehan wicasa wan, 
Wasuyuhamani eciyapi cuwintku 
wan ta onkan etanhan Holiwoju 
makoce el sinasapa tona waceki- 
ye wicasapi kin hena iyuha maza- ' 
ska 5 wacekiye wicasa iyohila 
zaptapi, iyohila onqupi, cante - 
waste maye kin on kola Eyanpa- 
ha el miyecilaotanin kte lo. 

i 

September wi kin el wicancala 

wan onknahala pte ole i, na ma- 
koskan onknahala fee, Paul Tawa- 
hacankagi eciyapi; St. Joseph 
okolakiciye wastelake cin heca, 
waniyetu 6*8. 

H^NRY SlYOIYANKE. CROW HILL, N. D. 

St. Jerome's Church. 
Itancan apikiyapi. Oct, 11, 1908. 
St. Joseph Okodakiciye. 
John Two Hearts itancan. 
George Hefrakahowaste wiyoki- 
he ay a. Bernard Two-hearts 
mazaska awanyaka. 
Luke Bigtrack wowapi kaga. 
Michael Canpaksa tiyopa awan- 
yaka. John Strait qa John 
Sherman wayazanka awan'kapi. 
Louis Langer qa Leodegar Ca- 
ske wicafea makoce awanyakapi. 
Alf . Little Wind dowan itancan. 
George Hunt Bible History yawa. ST. MARY OKODAKICIYE. 
St. Jerome's Church, 

Oct. 11, 1908. 
Iawastewin itancan. 
Ataninwin wiyokihe aya. 
Mrs. Mary Two Hearts mazaska 
awanyaka. Mrs. Jean Little 
Wind wowapi kaga. 
Nancy Strait wayazan awan'ka. 
Tiyowakitewm tiyopa awanyaka. 
Martha Twohearts do wan itancan 

SINASAPA QUPI. 
John Strait, oats 5 bus. 
Frank Demarce barley 5 bus. OKAHMI, S. D. 

St. Edward's Church, 

Oct. 11, 1908. 
Dear Eyanpaha. 

Hekta Oct. 4, he- 
han St. Mary okolakiciye apiki- 
yapi na lena oitancanpi. 

Scholastica Ojanjanwin itancan. 
Annie Oyewin iyokihe. 
Mary Rose Archer wowapi kaga. 
Jenny Claymore mazaska awan- 
yaka. Lucy Hawkbear wapaha 
yuha mani Scholastica Waka- 
pewin w^okagege awanyaka. Do- 
ra Ptesanyuhawin tiyopa awan- 
yaka. Scholastica Agnaiyinke- 
win na Josephine Cinpiwin wa % - 
yazan awanyakapi. 
Louisa Hinapewin na Annie Un- 
palutawin wakpamnipi. 
Margaret Anpaohinapewin wo- 
han itancan. 

Ho lena okihipica kin wi ake- 
nom okolakiciye el wowasi econ- 
pi kte na heon oksan St. Mary 
yaonpi kin lena naonyecifronpi 
oncinpe. Ho eya le St. Mary 
okaspe kin ihan key a ciqala on- 
qonpe: canke heon wicoksape na 
wookalinige ionsikape na heon 
ito toki tuwa onkiyopeyapi onni 
ecin onqonpe. 

Tona le wanlakapi wocekiye 
nitawael Onyeksuyapi wacinye. 
Mary Rose Archer. BULLHEAD, S. D. Oct. 15, '08. 
Eyanpaha kola. 

Le anpetu kin 
Sunksapapaha okolakiciye etan- 
han ake St. Joseph onpi kin etki- 
ya taku wanji blaotanin kte lo. 
Ho St. Joseph wicasa yaonpi kin 
kola le onkeyape lo: Koskalaka 
kin, wikoskalaka yaonpi kin wo- 
owotanla okna kiciyus wacin po, 
eya wowahokonkiye ewicaonki- 
yapi; canke tona atkuku hunku 
oiye anawicakigoptanpi kin hena 
okna econpe lo, cana hena onya- 
wastepe lo. 

Ho lehanl inse kolapila heca 
wan tanyan tiwahe icicaga yun- 
kan cinca wan ta, canke ake St. 
Joseph tona wocekiye okna ye 
wacin qon hena cante onsicapelo. 
James Kleskawicaki eciyape lo 
cinca wan te lo Oct. 2. 

Nakun hoksila wan te, Oct 10. 
Hoksila he isnala sinasapa mini- 
akastanyelo, Leo Brave Niteopi 
eciyapi. 

Maurus Tatankaonjinca. FORT YATES, N. D. 

Oct. 20, 1908. 
Eyanpaha kin. 

St. Mary okolaki- 
ciye kin anpetu lehanl apikiyapi 
na lena oitancanpi, e wi akenom 
hehanyan litanipi kta Wakantan- 
ka etkiya. 

l^inyanjicewin itancan. 
Ponaronpiwin okihe. 
Mrs. Josephine Buffaloboy wo- 
wapi kaga. Ellen Bogawin ma- 
zaska awanyaka. 
Agatha Shorter wapaha yuha. 
Padaniwin tiyopa awanyaka. 
Louisa, Toyatesna win lowan itan- 
can. Wicepawin iapi awanyaka. 
Cla,ra Mazaskawin na Oyanke- 
win wikliklapi. 

Cinpiwin na Louisa Tainiwin 
wokagege awanyakapi. 
Wakanlutawin, Mrs. Augustine 
Oajinjintkawin na Miss Louisa 
S. Soldier wayazanka awan'kapi. 

Eya toke rein onkokihipi sni 
esas qa on onsikapi esas woceki- 
ye okna sutaya onkitawacinpi 
hantans na Wakantanka lilarcin 
onsiiciya cekiya toki nakun tuwa 
wicemaye sni esas ehaas tanyan 
ecamun ni ecinpi mitakuye. To- 
ke sas tuwe hecel tawacin esa he 
Wakantanka ohiye kta. 
Eya miye kin le nahanrcin win- 
yan matanka sni tka tohanyan 
micinca yuke kin hehanyan win- 
yan matanka icila waon we. 

Na hehanl wicasa mitawa kin 
wocekiye oknayan tanyan skan 
kte rein na heon toki micinca ob SINASAPA WUCEKIYE TAEYAXPAHA. NOVEMBER iyus. niiseya iyecel waon ni ecanmiye- 
Canke toki iyuha hece rein on- 
qupi na onkitawacinpi ni ecanmi 
ye. Winyan onge omniciye e2an 
tantanyan Wakantanka etkiya 
tawacinpi keyapi kes hena eepi 
e orankoya tawacin hunkapi sni 
ye. Eya tohinni Eyanpaha .etjdr, 
•ya takuni blaotanin sni tka le- 
hantu kin b-ecamon awacanmina 
iyecetu wakiye, heon ton a JLe 
wanlakapi kin wocekiye pn pn- 
yeksuyapi wacin. : , 

Micante on nape ciyuzape. 

Mrs Josephine Buffaloboy. 

HOLY ROSARY- MISSION, 
PINE RIDGE, S. D. 

Oct. 22, 1908. 
Eyanpaha. kola. 

Magloria Alexan- 
der Mousseau fa, waniyetu 88. 
Wicalicala kin le Wakantanka ta- 
woope kin tawosuye kin hena 
ahopeya .tanyan ikluha ni on kin 
icunhan lakas ota akikle wico- 
lian wakan tanyan yuha na na- 
kun Wakantanka wiconi hanska 
qu. Ho le wanna le anpetu kin 
tokaheya wanna wicokuje ieu 
September 21, 1908. Oakaye 
kin he ohna hinlipaye na hecela 
tacatkayatanhanl ta klitipaye. 
Icupi na oyunke okna eonpapi na 
hetanhan anpetu kin tahenakiya 
woyute ciqala ica nakun mini 
icu. Sept. 29, anpetu le el Mis- 
sion ikanyela ahipi. Wakantan- 
ka oiye wanjigji kiksuye on wica- 
wasi. Olitayetu iyohila wocekiye 
on onkakijape lo, nakun wowa- 
hokonkiye nakun titakuyepi kin 
lena oyasin sinasapa opapi heon 
wocekiye kin kintanyan najin wi- 
cawasi kin le lila, Wakantanka 
oiye epe na ecel wanna olowan 
na wacekiye kin ho lila econpe lo. 
Yunkan mitakuyepi, hecel cin 
wicawakiye kin on lila owica wa- 
kiye lo. Anpetu kin ecunhan 
wicasa wakan el i sa hecel wana 
wicalicala hunke sni slolonkiyapi . 
Oct. 12, hehan unyan onkiyayapi 
kte, keya, na nape ikcu na can- 
icipaweli kagin kta tka nape hin- 
lipaye, tkaakeecon, yunkan Wa- 
kantanka oonkiyapi wan slolon- 
kiyapi. Anpetu zaptan wasake 
hinkla, ake tanyan waciksuya 
canke titakuye kin wocekiye on 
bliheca on he klipi na Wakan- 
tanka wopila onkeyapi. Wanna 
ake inonpa hunke sni Oct. 17, 
wanna ta onkeyapi na sinasapa 
okiyakapi; yunkan ake kini. Wa- 
kantanka wocekiye tawa kin wa- 
kan kin tanyan slolkiya on yan- 
ka lo. Wanna nakun unyan on- kiyayapi kta keye, canke lila 
cante onsicapi tka Wakantanka 
onkiksuyapi, ehake wocekiye on- 
yuhapi, na wanna te Oct. 20, ma- 
zaskanskan 9. Te kin ecunhan 
vvacekiye unyuhapi na titakuyepi 
ike wowahokonkiye wicawaqu; 
wicalia kin tipi wakan tima on- 
kaipi kin hehan Rev. Path. Lind- 
ebner ake wicalicala on wasicu 
, iye wowahokonkiye ewicakbe. 
Wanna liapi kin ecunhan Itancan 
,tawocekiye na Mari ciyuonihan 
wocekiye onkeyapi na onklipi na 
wicalicala tohe kin he ohna ake 
ehake wocekiye wanji onj^uhapi, 
wablenicapi kin Loais Mousseau 
wahokonkiciciy api . 

Ho wicalicala kin cinca sakpe- 
pi na takojakpakupi kin 35; tako- 
jakpakupi inonpa 19; takojakpa- 
kupi iyamni 2 ni onpi kin; tapi 
kin tanyan slolwaye sni Ho le 
on wiyukcanpi wanji econpi ca 
yelo. Mitakuyepi. Wakantanka 
oiye w r anj'igji onkiksuyapi ni 
ecanmiye lo. Tona le wanlakapi 
kin Magloria Alexander Mous- 
seau yeksuyapi ni ecanmiye lo. 

St. Joseph na St. Mary okola- 

kiciye yaonpi kin oyasin cante 

wasteya nape ciyuzape lo. 

John White Wolf. wamnayan. Albert Nelson ti- 
yopa awanyaka. 

Ho mitakodapi, dena tokataki- 
ya omaka wanji ake Wakantanka 
litaunkinipi kta on wicakaliniga- 
pi. Ho hecen tona Eyanpaha 
iyacupi hecinhanito wocekiye on 
onyeksuyapi kta wacin. Eya 
Sisseton oyanke en iyotan 1 sina- 
sapa okodakiciye onskanpi kin 
he onkiyepi do.' Mitakodapi 
owasin nape cihduzapi do. 

Charles Paul. CANNON BALL, N. D. 
Dear Eyanpaha; 

Hantesa St. Jo- 
seph okolakiciye onpi kin etan 
eya miyecipaha wacin. St. Jo- 
seph okaspe enana onpi kin ecen 
womnaye kin inyankin kta ca St. 
Joseph owasin nikluwiyayapi kte 
lo; taku wan on hepe cin slolya- 
yapiio. Mitakuyepi, St. Joseph 
owancaya yaonpi kin, Hantesa en 
St. Joseph onpi kin tipi wakan 
oncinpi na heon womnaye iyanke 
kta ca he iceniciyapelo, nakun 
wocekiye ehapi canna onyeksu- 
yapi wacin. 

Joseph Little Chief. VEBLEN, S. D. Oct, 4; 1908. 

St. Joseph woecon omniciye 

yuhapi qa decen wahdustanpi. 

Oitancan onpi kte kin: 

Claude Lafromboise itancan. 

N.J. Demarrais wiyokihe yuha. 

J.J. Thompson wowapi wakan 

yawa. John Pipiya mazaska 

awanyaka Chas. Paul wowapi ka 

ga. Henry Plume qa August 

Prennier wayazanka awan- 

yakapi. Abraham Demarrias 

qa John Demarrias wicaliapi 

awanyakapi. Moses St. John 

dowan itancan. Wm. Morou PORT TOTTEN, N. D. 

Oct. 27, 1908. 
Eyanpaha. 

Mitakodapi, de anpetu 
kin mini wakan yatke sni okoda- 
kiciye owape cin he imatokeca 
hecinhan owahdaka wacin ye do. 
Eya mitakuyepi, hekta nina mi- 
ni wakan bdatke ye do, qa tohan 
kaspapina wanji bduha ecataku- 
na tokeca awacamin sni miniwa- 
kan heceena iyopewaye kta awa- 
canmin ecee do. Unkan iyoha- 
kam awabdeza unkan he nina si- 
cay a awacanmin tuka hecen wa- 
skan ho hecen ito mini wakan 
yatke sni okodakiciye kin en 
owapake ecanmi qa en owape do. 
unkan he wicolian kin nina wa- 
ste e sdonwaye do, miniwakan 
abdustan kin he wake do. He-> 
kta miniwakan bdatke cin he 
ehan wicolian siksica ecamon qa 
tohan miniwakan kin onge bda- 
tke ca wimatko eca, okini wica- 
sta onmanpi kin hena imaliapi 
naceca, tuka hena sdonwaye sni 
qa micinca qa winyan mitawa ko 
owasin wimacasta sni. se komaki- 
papi nacece do. Unkan tohan 
tanhan miniwakan kin abdustan 
kin hetanhan cantewasteya iyo- 
kipiya waun qa micinca qa win- 
yan mitawa ko ob owasina cante 
wasteya wan 11 ; unkan he e nina 
waste qa miniwakan yatkanpi 
kin he ehan qon nina wicolian 
kin sice do, wowahiconpi qa to- 
han tuwe miniwakan yatke sni 
okodakiciye ope cinhan iyohakam 
ake miniwakan yatke kte iyecece 
sni, qa tuwe he econ kinhan he 
Wakantanka hnaye hecen wowa- 
hiconpi tona Catholic Total Ab- 
stinence Union of America oya- 
papi hecinhan hena kiksuyapi qa 
niciconzapi kin iyohakam ake 
minisica kin on tawacin qa wica- 
tancan qa wicanagi yutakuni sni 
kin qa wiconte iyahde kin he on- 
gena ake on yatkanpi kta iyecece 
sni ye do. Eya miniwakan kin 
he wawiyutanyan heca e sdon- waye tuka wawiyutanye kin tu- 
we kipajin qa ayustan kte cin 
ehantanhans qa tawacin on awi- 
cakehan awacin ehantanhans, 
okihipi ca e sdonwaye do. Iho, 
mis nina miniwakan bclatkan ce 
epa, tuka minisica kin he abdu- 
stan kta wactn qa mitawacin on 
awacanmin; unkan owakihi yedo. 
Qa miniwakan yatkan abdustan 
kin ehantanhan wanna waniyetu 
nonpa, unkan' dehanyan miaisica 
kin he ongena mitancan kin ma- 
hen ye sni ye do. Ho eya ptin- 
han Unciyapi makoce kin heci 
wai koska wan hecen minisica 
kin he etanhan maqu kta cin tu- 
ka decen abdupte: Ho koda, pi- 
damayaye, epe do, qa iye hdatke 
wasi do; unkan ake decen itkom 
emakiye do: Ho etanhan Unci- 
yapi makoce ekta yahi hecen da- 
tke cinhan waste eya, tuka to- 
hinni wakansica mini tawa kin 
on malmaye kte sni wacanmin ye 
do. Akes wicasta wan mico, he- 
cen en wai, unkan taku imico kin 
tukte e huwo? ecanmin, Ho en 
manka' unkan decen eye do: Ito, 
cega kin lliyumiciciya wo, eye do. 
Unkan kicupi kin hehan mikan- 
ye ahinde hecen aOwakasin un- 
kan hena mintaga eyapi kin 'he- 
ca, hehan' akes decen eye do. Ito 
unman kin he hiyumciciya wo, 
eye cin he ! han minisa janjan wan 
tanka kicup J i, unkan ake mikanye 
ahihde, hecen hehan decen epe 
do: Ho deksi, pidamayaye do, 
qa hehan decen epe do. Eya Mi- 
niwakan kin en koska tona mini- 
sa wastedakapi kin wanji miye, 
tuka clehan wanna abdustan, he- 
cen niye hdatkan wo, epe do. 

Ho hecen mitakuyepi, tona 
minisica yatke sni okodakiciye 
oyapapi hecinhan hena detanhan 
tokatakiya niciconzapi kin he 
awacannipi qa yeksuyapi waste. 

Henana epe kta. Tona Catholic 
Total Abstinence Union oyapap 
yaonpi hecinhan owasin cante- 
wasteya nape ciyuzapi ye do. 
Nitakodapi wanji 

Simon M. Court. 

Secretary. Tokata mdokecokaya July wi 
kin en Fort Totten, Miniwakan 
kin en N. D. Catholic congress 
yuhapi kta. Anpetu wanji Yatke 
sni C. T. A. U of A. omniciye 
tawapi kta; qa on wamnayanpi 
kta. 

Nov. 5th C. T. A. U. Yatkesni 
kin Pre. Ignatius Court ti en 
omniciye; owasin ahi sni esta 
omniciye waste yuhapi.